Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı

Kanunlar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

Yönetmelikler

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Denetimleri, Yetkileri ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Usul Esas, Kılavuz ve Rehberler

Performans Programı Hazırlama Rehberi

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Ödenek Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Kamu İç Denetim Rehberi

Kamu İç Denetim Terimleri Sözlüğü

2012 Yılı Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

 

Yayın Tarihi: 23/03/2012
Okunma Sayısı: 5355