Muhasebe ve Kesin Hesap Birimi Görev ve Sorumlulukları

BİRİMİN GÖREVLERİ
· Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

· Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.

· Bütçe kesin hesabını hazırlamak.

· Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutmak.

· Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.

· Mali istatistikleri hazırlamak.

· İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

· Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.