Stratejik Yönetim Birimi Görev ve Sorumlulukları

BİRİMİN GÖREVLERİ
 Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonu

· İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

· Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek

· İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

· Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

· İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

· İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

· Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

· Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

· İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

· İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

· İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

· Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

· Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

 

Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu

· İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

· İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

· İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

 

Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu

· Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

· Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

· İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.