Bütçe ve Performans Birimi Görev ve Sorumluukları

BİRİMİN GÖREVLERİ
· Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

· Bütçeyi hazırlamak.

· Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak.

· Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

· Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

· Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

· Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

· Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.

· İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

· İLYAS