İç Kontrol Birimi Görev ve Sorumlulukları

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek

Bu kapsamda;

• Kanun tasarılarının malî yükünün hesaplanmasını,

• Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolünü,

• Ödenek gönderme belgelerinin kontrolünü,

• Ödenek aktarma işlemlerinin kontrolünü,

• Kadro dağılım cetvellerinin kontrolünü,

• Seyahat kartı listelerinin kontrolünü,

• Seyyar görev tazminatı cetvellerinin kontrolünü,

• Geçici işçi pozisyonlarının kontrolünü,

• Yan ödeme cetvellerinin kontrolünü,

• Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrolünü,

• Yurtdışı kira katkısının kontrolünü,

Yapmak.