Hakkımızda

2006 yılında yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15’ inci maddesi ile Üniversitelerde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunuyla kurulan Maliye Bakanlığa bağlı Bütçe Dairesi Başkanlığı kapatılarak yerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, etik değerleri, çevikliği, yalın organizasyonu ve anlaşılır olmayı önceleyen, süreç yaklaşımına, etkin iletişime ve paydaşların beklentilerine odaklı, katılımcı yönetim anlayışıyla hareket eden; strateji geliştirme birimi fonksiyonları aracılığıyla Üniversitemize rehberlik etmeyi, etkin hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir. Bu çerçevede içselleştirmek istediği kurumsallaşma ve kalite kültürünün hizmette yansıtacağı yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımla Üniversitemiz değerleri üzerinde yükselen, kendini sürekli geliştiren ve bilgilerini güncelleyen personellere sahip, danışılan ve saygınlık kazanan bir başkanlık olma hedefini gerçekleştirme vizyonu ile faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlerini Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonu, Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu, Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu ve Malî Hizmetler Fonksiyonu aracılığıyla yürütmektedir.